Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn.. Beide geledingen hebben hun eigen instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De essentie van medezeggenschap is dat via de MR, ouders/verzorgers en personeel kunnen meepraten over het beleid op school. De MR fungeert als klankbord voor de schoolleiding.

De MR vergadert 1x per maand, waarbij de schoolleiding een deel van de tijd aansluit. Elk jaar staan er een aantal vaste punten op de agenda, zoals vakantie- en studiedagen, formatie, veiligheid op school, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast bespreken we actuele onderwerpen. Dit jaar bespraken we bijvoorbeeld de inning van de ouderbijdrage, de lesmethode voor Engels en de communicatie in groep 7 en 8 rondom het advies voor het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we naar de notulen en het jaarverslag.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Yvonne Grein (voorzitter) en Marga van der Linde. Oudergeleding David Quarles van Ufford, Edo van der Zouwen en Luuk Albers.

GMR

Voor zaken die meerdere ABSA scholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR zijn ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd. Ook deze GMR komt 1x per maand bij elkaar. Onderwerpen die hier worden besproken zijn bijvoorbeeld begroting, bezetting, werkdruk.

Kinderkring

Op school is sinds schooljaar 2018 een kinderkring ingesteld. Een selectie van kinderen uit alle klassen gaan in gesprek met de schoolleiding over wat er niet goed gaat op school en mogelijke oplossingen. Deze kinderen zijn spreekbuis van hun klas en nemen mee wat er speelt en vice versa.

Wilt u iets agenderen? Spreek ons aan of mail ons via MR@zevensprong-amsterdam.nl als u vindt dat er zaken zijn waar we ons voor moeten inzetten.

Notulen MR 4 april 2022

Notulen MR 28 februari 2022

Notulen MR vergadering 24 januari 2022

Notulen MR vergadering 13 december 2021

Notulen MR vergadering 15 november 2021

Notulen MR vergadering 4 oktober 2021

Notulen MR vergadering 13 september 2021

Notulen MR vergadering 21 juni 2021

Notulen Uit de MR extra 8 juni 2021

Notulen MR vergadering 17 mei 2021

Notulen Uit de MR 17 mei 2021

Notulen MR vergadering april 2021

Notulen MR vergadering maart 2021

Notulen Uit de MR 1 maart 2021

Notulen MR vergadering januari 2021

Notulen Uit de MR 11 januari 2021

Notulen MR vergadering november 2020

Notulen MR vergadering oktober 2020

Notulen MR vergadering september 2020