Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeel en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn.. Beide geledingen hebben hun eigen instemmings- en adviesbevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De essentie van medezeggenschap is dat via de MR, ouders/verzorgers en personeel kunnen meepraten over het beleid op school. De MR fungeert als klankbord voor de schoolleiding.

De MR vergadert 1x per maand, waarbij de schoolleiding een deel van de tijd aansluit. Elk jaar staan er een aantal vaste punten op de agenda, zoals vakantie- en studiedagen, formatie, veiligheid op school, schoolgids en schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast bespreken we actuele onderwerpen. Dit jaar bespraken we bijvoorbeeld de inning van de ouderbijdrage, de lesmethode voor Engels en de communicatie in groep 7 en 8 rondom het advies voor het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie verwijzen we naar de notulen en het jaarverslag.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding Marga van de Linde (voorzitter) Yvonne van Grein Romea Vermeer Oudergeleding Monique Knaap Helena Klok Simea Knip

GMR

Voor zaken die meerdere ABSA scholen aangaan, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR zijn ouders en personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigd. Ook deze GMR komt 1x per maand bij elkaar. Onderwerpen die hier worden besproken zijn bijvoorbeeld begroting, bezetting, werkdruk.

Kinderkring

Op school is sinds schooljaar 2018 een kinderkring ingesteld. Een selectie van kinderen uit alle klassen gaan in gesprek met de schoolleiding over wat er niet goed gaat op school en mogelijke oplossingen. Deze kinderen zijn spreekbuis van hun klas en nemen mee wat er speelt en vice versa.

Wilt u iets agenderen? Spreek ons aan of mail ons via MR@zevensprong-amsterdam.nl als u vindt dat er zaken zijn waar we ons voor moeten inzetten.

Notulen MR vergadering 14 oktober 2019 V2

Notulen Zevensprong MR 1 juli 2019

Notulen MR vergadering 16 september 2019

Notulen van de Zevensprong MR vergadering 20 mei 2019

Notulen van de Zevensprong MR vergadering 8 april 2019

Notulen Zevensprong MR verg 21 januari 2019_Def

Notulen Zevensprong MR verg 25 februari 2019

Jaarverslag MR 2018-2019