Interne procedure klachtenregeling

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten over ongewenst gedrag ter bevordering van een veilig schoolklimaat. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van sexuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar ook over onheuse bejegening en nalatigheden. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie vormen de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. De contactpersonen op de school zijn Eefje Nijssen en Rosita Troon. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij dergelijke kwesties. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zonodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouders en zorgen voor een goede nazorg. Om de taken goed te kunnen vervullen hebben zij hiervoor een speciale training gevolgd.

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviserende taak naar het bevoegd gezag over de te nemen besluiten.

Tot slot is er de mogelijkheid om klachten die binnen de klachtenregeling vallen voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De Zevensprong is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart een klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag.

Namen contactpersonen: Eefje Nijssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Rosita Troon (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), tel: 020-4081571

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111

www.seksueelmisdrijf.nl


Landelijke klachtencommissie Vbs

Postbus 95572
2509 CN Den Haag
tel: 070-3315244
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl