Toelatingsbeleid ABSA-scholen

De aanmelding van kinderen

We maken voor aanmelding van nieuwe kinderen onderscheid in:

A.   kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan, de 4-jarigen;

B.   kinderen die tussentijds instromen in de school. Zij zijn ouder dan 4 jaar en afkomstig van een andere school.

 

A.  Voor het eerst naar de basisschool (4-jarigen)

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Bijna alle basisscholen in Amsterdam werken met een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. Zie hiervoor de site  www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/aanmeldeninschrijven.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op www.amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur heeft, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

·         Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

·         Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

·         Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.

·         Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

·         Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

·         Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per mail) een bewijs van aanmelding.

·         Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem zo spoedig mogelijk contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te voegen.

Dit geldt in de volgende situaties:

1.    uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

2.    uw kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC);

3.    de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

4.    u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van www.amsterdam.nl/naardebasisschool of van www.bboamsterdam.nl. U kunt dit ook op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2014:     8 maart 2018
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2015                  1 juni 2018
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2015                1 november 2018
  Inschrijven Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

  Klik hier voor meer informatie.

  U kunt ook een video bekijken waarin de hele procedure wordt uitgelegd.

   

   

   

   

B.  Kinderen die tussentijds instromen (ouder dan 4 jaar)

Kinderen die afkomstig zijn van een andere school, kunnen onder een aantal voorwaarden op onze school aangemeld worden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van een aantal zaken, die wij met u bespreken als u uw kind bij ons aanmeldt. Daarom is het belangrijk om met ons een afspraak te maken om de mogelijke plaatsing van uw kind op onze school te bespreken.

Kinderen die uit het buitenland afkomstig zijn en nog geen Nederlands spreken.

Deze kinderen worden door ons aangemeld bij het Meldpunt Nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar een school voor Nieuwkomers  -als daar plaats is- , waar zij zich de Nederlandse taal, de cultuur en het onderwijs eigen maken. Daarna vervolgen ze hun schoolcarrière bij ons op school. Het kan voorkomen dat een tijdelijke opvang nodig is op de school van aanmelding omdat er in afwachting van de vorming van een nieuwe groep tijdelijk geen plek beschikbaar is.

Kinderen die afkomstig zijn uit dezelfde buurt als onze school

Als u uw kind wilt laten overstappen binnen dezelfde buurt dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij willen deze reden uitgebreid met u bespreken, nadat u heeft gesproken met de huidige schoolleiding. In overleg met u vragen wij informatie van de vorige school op en maken we een afweging om uw kind wel/niet te plaatsen. Daarbij gaan we na of onze school in voldoende mate kan bieden, wat de andere school volgens u niet kan bieden en of we plaats hebben in de betreffende groep. Bij een positief besluit plaatsen wij uw kind in principe alleen aan het begin van het schooljaar. Wij hebben een wijkbreed protocol zij-instromers Nieuw Sloten

Kinderen die afkomstig zijn uit een andere wijk of ander deel van Nederland

Als kinderen aangemeld worden omdat ze zijn verhuisd vanuit een andere wijk of plek in Nederland, past de school het vastgestelde toelatingsbeleid tussentijdse instroom toe. Hieronder leest u welke criteria wij voor toelating hanteren.

Toelatingsbeleid tussentijdse instroom

Dit toelatingsbeleid is door de school opgesteld en de MR heeft instemming verleend.

We hanteren de volgende regels:

Plaatsingsruimte: Afhankelijk van de groepsgrootte laten we kinderen wel/niet toe.

Extra ondersteuning: Als een ouder een kind aanmeldt, dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan onderzoekt de schoolleiding met de interne begeleider of de school deze ondersteuningsbehoefte in voldoende mate kan bieden. Zij gaan dan na of in de betreffende groep door de groepsleerkracht voldoende ondersteuning geboden kan worden. De schoolleiding neemt het besluit of de school de zorgplicht van het betreffende kind wel/niet kan overnemen. Als we besluiten uw kind niet te plaatsen, overleggen we met het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen om een geschikte school te vinden, die wel aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

N.B. de laatste drie weken van een schooljaar kan er geen gehoor worden gegeven aan het verzoek van ouders om hun kind bij ons in het nieuwe schooljaar over te plaatsen. De reden is dat de zij-instroomprocedure langer dan 3 weken in beslag neemt. Deze ouders worden aan het begin van een volgend schooljaar verzocht opnieuw contact op te nemen.

Aanmelding kinderen, die tussentijds instromen

Als uw kind toelaatbaar is op onze school dan kunt u ons aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is anders dan het aanmeldformulier voor 4 jarigen.

We kunnen uw kind inschrijven op onze school als de vorige school uw kind heeft uitgeschreven.

Om de overstap goed te laten verlopen, vragen we bij de vorige school het onderwijskundig rapport op. Dit is een verplicht document dat de vorige school moet verstrekken bij de overgang naar een andere school.

 • Een plaats op de basisschool

  Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

  Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

  Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

  1.   Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).

  2.   Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

  3.   Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;

  4.   De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;

  5.   Het kind heeft de school als voorrangsschool.

  Wij hopen dat we alle aangemelde kinderen een plek kunnen aanbieden.  Als u hierover meer wilt weten, neem dan met ons contact op.