Coronacrisis en toelatingsbeleid 
Als gevolg van de Coronacrisis was de school in schooljaar 2020-2021 voor ouders gesloten. We hebben een uitzondering gemaakt tijdens de informatieochtenden. We ontvingen ouders in kleine aantallen in de hal voor een kennismaking en gaven een rondleiding.
De komende periode organiseren wij wederom meerdere informatieochtenden. U kunt zich inschrijven voor:
maandag 27 september (Niet meer beschikbaar)
maandag 4 oktober (Niet meer beschikbaar)
dinsdag 26 oktober (Niet meer beschikbaar)
maandag 1 november (Niet meer beschikbaar)
dinsdag 2 november
De kennismaking start om 09.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ouders van kinderen geboren tussen 1 mei en 30 augustus 2018

Het is belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt via ireen.visser@zevensprong-amsterdam.nl
U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging.

We vinden het wenselijk om eerst kennis te maken met ouders voordat zij het voorkeursformulier bij ons inleveren.

U kunt via onderstaande link een kijkje nemen in onze school.
https://youtu.be/nk7mzhiSikY
Inleveren van het voorkeursformulier voor kinderen die geboren tussen 1 mei en 30 augustus 2018:
Uiterlijk woensdag 3 november 2021 moet uw voorkeursformulier in ons bezit zijn. Dinsdag 16 november ontvangt u bericht van de school waar uw kind is geplaatst.
Als u van een niet-voorgedrukt voorkeursformulier gebruik maakt, verzoeken wij u ook een adresbewijs toe te voegen.
.
Toelatingsbeleid ABSA-scholen

De aanmelding van kinderen

We maken voor aanmelding van nieuwe kinderen onderscheid in:

A.   kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan, de 4-jarigen;

B.   kinderen die tussentijds instromen in de school. Zij zijn ouder dan 4 jaar en afkomstig van een andere school.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018 4 november 2021
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018 3 maart 2022
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019 2 juni 2022
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019 3 november 2022

A.  Voor het eerst naar de basisschool (4-jarigen)

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2020).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • · Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • · Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • · Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • · Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • · Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • · Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • · kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2017 11 maart 2021
 • · kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2018 10 juni 2021
 • · kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2018 10 november 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.

2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;

b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.

3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.

4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

8. Het kind woont buiten Amsterdam.

De kans bestaat dat wij bij de komende plaatsingen moeten loten.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 

B.  Kinderen die tussentijds instromen (ouder dan 4 jaar)

Kinderen die afkomstig zijn van een andere school, kunnen onder een aantal voorwaarden op onze school aangemeld worden. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van een aantal zaken, die wij met u bespreken als u uw kind bij ons aanmeldt. Daarom is het belangrijk om met ons een afspraak te maken om de mogelijke plaatsing van uw kind op onze school te bespreken.

Kinderen die uit het buitenland afkomstig zijn en nog geen Nederlands spreken.

Deze kinderen worden door ons aangemeld bij het Meldpunt Nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar een school voor Nieuwkomers  -als daar plaats is- , waar zij zich de Nederlandse taal, de cultuur en het onderwijs eigen maken. Daarna vervolgen ze hun schoolcarrière bij ons op school. Het kan voorkomen dat een tijdelijke opvang nodig is op de school van aanmelding omdat er in afwachting van de vorming van een nieuwe groep tijdelijk geen plek beschikbaar is.

Kinderen die afkomstig zijn uit dezelfde buurt als onze school

Als u uw kind wilt laten overstappen binnen dezelfde buurt dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij willen deze reden uitgebreid met u bespreken, nadat u heeft gesproken met de huidige schoolleiding. In overleg met u vragen wij informatie van de vorige school op en maken we een afweging om uw kind wel/niet te plaatsen. Daarbij gaan we na of onze school in voldoende mate kan bieden, wat de andere school volgens u niet kan bieden en of we plaats hebben in de betreffende groep. Bij een positief besluit plaatsen wij uw kind in principe alleen aan het begin van het schooljaar. Wij hebben een wijkbreed protocol zij-instromers Nieuw Sloten

Kinderen die afkomstig zijn uit een andere wijk of ander deel van Nederland

Als kinderen aangemeld worden omdat ze zijn verhuisd vanuit een andere wijk of plek in Nederland, past de school het vastgestelde toelatingsbeleid tussentijdse instroom toe. Hieronder leest u welke criteria wij voor toelating hanteren.

Toelatingsbeleid tussentijdse instroom

Dit toelatingsbeleid is door de school opgesteld en de MR heeft instemming verleend.

We hanteren de volgende regels:

Plaatsingsruimte: Afhankelijk van de groepsgrootte laten we kinderen wel/niet toe.

Extra ondersteuning: Als een ouder een kind aanmeldt, dat een extra ondersteuningsbehoefte heeft, dan onderzoekt de schoolleiding met de interne begeleider of de school deze ondersteuningsbehoefte in voldoende mate kan bieden. Zij gaan dan na of in de betreffende groep door de groepsleerkracht voldoende ondersteuning geboden kan worden. De schoolleiding neemt het besluit of de school de zorgplicht van het betreffende kind wel/niet kan overnemen. Als we besluiten uw kind niet te plaatsen, overleggen we met het Samenwerkingsverband Amsterdam/Diemen om een geschikte school te vinden, die wel aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

N.B. de laatste drie weken van een schooljaar kan er geen gehoor worden gegeven aan het verzoek van ouders om hun kind bij ons in het nieuwe schooljaar over te plaatsen. De reden is dat de zij-instroomprocedure langer dan 3 weken in beslag neemt. Deze ouders worden aan het begin van een volgend schooljaar verzocht opnieuw contact op te nemen.

Aanmelding kinderen, die tussentijds instromen

Als uw kind toelaatbaar is op onze school dan kunt u ons aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is anders dan het aanmeldformulier voor 4 jarigen.

We kunnen uw kind inschrijven op onze school als de vorige school uw kind heeft uitgeschreven.

Om de overstap goed te laten verlopen, vragen we bij de vorige school het onderwijskundig rapport op. Dit is een verplicht document dat de vorige school moet verstrekken bij de overgang naar een andere school.

Wij hopen dat we alle aangemelde kinderen een plek kunnen aanbieden.