Interne procedure klachtenregeling

Onderwijsinstellingen zijn verplicht om een klachtenregeling te hebben. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten over ongewenst gedrag ter bevordering van een veilig schoolklimaat. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar ook over onheuse bejegening en nalatigheden. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie vormen de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. De contactpersonen op de school zijn Eefje Nijssen en Charlotte van Gellekom. Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij dergelijke kwesties. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen indien nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouders en zorgen voor een goede nazorg. Om deze stappen goed te kunnen vervullen hebben zij een speciale training gevolgd. Zij zijn te bereiken op: eefje.nijssen@zevensprong-amsterdam.nl of charlotte.vangellekom@zevensprong-amsterdam.nl

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviserende taak naar het bevoegd gezag over de te nemen besluiten.

Tot slot is er de mogelijkheid om klachten die binnen de klachtenregeling vallen voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. De Zevensprong is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart een klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag.

 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111

www.seksueelmisdrijf.nl

Stichting Onderwijsgeschillen

Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524SJ Utrecht
030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl