Begeleiding van de kinderen

Tussen kinderen bestaan grote verschillen in cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel opzicht. Voor het merendeel van hen is op deze school, in de groep een adequaat aanbod.
De groepsleerkracht begeleidt de kinderen.

 

Leerlingvolgsysteem

Gedurende het hele jaar wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart gebracht door observaties.
In de onderbouw gebruiken we het Ontwikkelingsvolgmodel voor jonge kinderen. Dit model richt zich op ontwikkelingsgebieden, als zelfredzaamheid, emotionele ontwikkeling, sociale relaties, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van de zintuigen, spraak-, taal- en denkontwikkeling en speel-werkgedrag.


De school maakt naast observatiemiddelen gebruik van methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen om de groei en vorderingen op alle vakgebieden te meten. Het betreft onder meer Cito-toetsen. De resultaten worden in bouwverband, individueel met de groepsleider en intern begeleider besproken en vormen mede uitgangspunt voor het bijstellen van het onderwijs, de extra hulp voor (individuele) kinderen in de groep en/of extra onderzoek voor een kind.


Per kind worden de resultaten van deze toetsen door de groepsleerkracht digitaal bijgehouden. Deze gegevens kunnen bij oudergesprekken besproken worden.

 

Rapportage

De school kent twee momenten van mondelinge rapportage en twee momenten van schriftelijke rapportage, waarbij de ontwikkeling van uw kind centraal staat. Op de kalender staat aangegeven wanneer deze rapportages plaatsvinden.


De schriftelijke rapportage bestaat uit een rapport en een portfolio. U kunt in het rapport lezen hoe uw kind zich op alle gebieden ontwikkelt. Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat kinderen leren hun eigen werk te evalueren en te beoordelen. In het portfolio schrijft zowel de groepsleider als het kind over zijn opgedane ervaringen op het gebied van wereldori‘ntatie, het werk, de groep, vieringen, gesprek en spel. Tevens verzamelt het kind elk schooljaar werk voor het portfolio.

 

Extra zorg, groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen

Binnen de school is extra zorg mogelijk. In overleg met de interne begeleider verzorgt de groepsleerkracht en de remedial teacher deze zorg. Alle kinderen uit de groep worden opgenomen in het groepsplan waarin staat wat een kind de aankomende periode gaat leren en hoe de instructie wordt verzorgd. Als een groepje kinderen of een individueel kind extra zorg nodig heeft, vermeldt de groepsleider dat ook in het groepsplan. Soms heeft een kind een individueel plan nodig. De plannen worden gemaakt voor een periode van ongeveer 6 tot 8 weken. Daarna vindt evaluatie en bijstelling plaats.

 

Computers op de zevensprong

De Zevensprong heeft een centraal gelegen 'computereiland' waar kinderen individueel en in groepsverband werken op netwerkcomputers. In de groepen zijn ook werkplekken aanwezig.
De kinderen gebruiken het internet voor het opzoeken van informatie bij projecten of werkstukken. Mailen naar instanties is ook mogelijk, evenals het mailen tussen huis en school in verband met werkstukken of werk.
In de meeste lokalen is ook een digitaal schoolbord aanwezig.